Editorial Board

Editor-in-Chief

Seung Woog Heo (Dankook Univ.)

Manuscript editor

Sung Bum Yang (Dankook Univ.)

Nag Jin Choi (Cheonbuk Univ.)

Editors

Dong Soon Kim (Jeju Univ.)

Jong Duk Kim (Cheonan yonam College)

Chang-Gil Kim (Hankyong Univ.)

Chang Hyun Kim (Hankyong Univ.)

Jang Ho Son (DNUE)

Joon Mo Yeo (KNCAF)

Young Man Yoon (Hankyong Univ.)

Weon Tai Jeon (RDA)

Man Chul Jung (FACT)

Soon Jae Jeong (Donga Univ.)

Eun Mee Jeong (KREI)

Yong Sung Cho (Korea Univ.)

Jae Hwan Cho (Busan Univ.)